Geschäftsbedingungen

A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

A.1. Společnost Speglass s.r.o. (dále jen prodávající) se v kupní smlouvě uzavřené s kupujícím zavázala dodat a předat kupujícímu zboží specifikované kupujícím (co do druhu, rozměrů, množství, ...) a kupující se zavázal zboží převzít a zaplatit jeho cenu sjednanou dohodou smluvních stran. Všeobecné obchodní a dodací podmínky pro prodej zboží, výrobků a služeb společnosti Speglass s.r.o. (dále jen VODP) jsou nedílnou součástí každé kupní nebo jiné smlouvy či smluvního ujednání (dále jen kupní smlouvy), uzavřené prodávajícím s jinou osobou (dále jen kupující) a slouží k vymezení práv a povinností obou smluvních stran. Ustanovení VODP jsou závazná pro obě smluvní strany, pokud není v kupních či jiných smlouvách uvedeno něco jiného. VODP platí pro všechny dodávky předmětu plnění, pro účely těchto podmínek dále uváděné jako zboží.
A.2. Kupující byl před uzavřením kupní smlouvy, popř. před objednáním zboží seznámen s VODP. Za seznámení se s VODP se považuje i jejich doručení elektronickými prostředky kupujícímu, jejich zveřejnění v místě prodeje zboží přístupném kupujícímu při jeho objednání nebo převzetí či jejich zveřejnění na www.Speglass.cz . Uzavřením kupní smlouvy, popř. odběrem zboží, kupující souhlasí se zněním aktuálně platných VODP.
A.3. Všechny nabídky, dodávky, dohody, služby a prodejní operace prodávajícího se řídí výhradně těmito VODP, pokud není s kupujícím v jednotlivých případech písemně dohodnuto něco jiného.
A.4. Pro vztahy a závazky neřešené těmito VODP platí ustanovení občanského zákoníku a další všeobecné právní předpisy.
A.5. Kupní smlouva, jakož i práva a povinnosti z ní vyplývající, se řídí ustanoveními občanského zákoníku v platném znění (dále jen OZ), pokud nebylo písemně ujednáno jinak.
A.6. Všeobecné obchodní podmínky popř. nákupní podmínky kupujícího zavazují prodávajícího jen tehdy, byly-li jím písemně akceptovány. Reálnou dodávku zboží nelze považovat za uznání těchto nákupních podmínek.

B CENOVÁ NABÍDKA

B.1. Veškeré návrhy prodávajícího o kupní ceně, popř. její změně nebo i o ostatních náležitostech smluvního ujednání nebo obsahu VODP neprojevené v písemné formě prodávajícího nezavazují, pokud je následně bez zbytečného odkladu písemně nepotvrdí.
B.2. Prodávající je návrhem ceny a ostatními údaji o zboží a jeho dodávce vázán po dobu 30 dnů, počítané ode dne následujícího po odeslání návrhu kupujícímu, pokud není uvedeno v jednotlivých případech jinak.
B.3. Cenová nabídka prodávajícího se omezuje výlučně na přesné vymezení a specifikaci zboží, které je jednoznačně určeno. Orientačními cenovými informacemi pro nepřesně určené zboží není prodávající vázán.
B.4. Cenové nabídky prodávajícího vychází ze specifikace kupujícího, bez znalosti místních poměrů. Posouzení vhodnosti zboží probíhá pouze na základě výslovného požadavku kupujícího a toto musí být ze strany prodávajícího písemně potvrzeno.
B.5. Na objednávku vycházející z cenové nabídky musí kupující uvést odkaz na cenovou nabídku.

C. KUPNÍ SMLOUVA

C.1 Kupní smlouva, popř. i návrh na její uzavření (objednávka), musí mít písemnou formu. Za dodržení písemné formy se považuje i elektronické zaslání návrhu (objednávky) či její ruční sepsání.
C.2 Kupní smlouva je uzavřena a účinná jakmile návrh na její uzavření, obsahující podstatné náležitosti, předkládaný kupujícím, je prodávajícím přijat. Návrh smlouvy musí být určitý a srozumitelný a může být učiněn jak ústně, tj. bezprostředně v přímém styku při předání a převzetí zboží (tj. při faktickém plnění) nebo písemně dopisem či elektronickými prostředky.
C.3 Stejné právní následky uvedené v bodě C.2. nastanou, potvrdí-li kupující prodávajícímu Potvrzení zakázky, Dodací list, Daňový doklad (fakturu), nebo jinou výzvu k zaplacení kupní ceny.
C.4 Kupní smlouva může být uzavřena i jako rámcová, tj. bez časového omezení, na časově (např. roční) či věcně (např. projekt) omezené plnění zboží předem neurčeného co do množství a druhu s tím, že každé jednotlivé plnění z této smlouvy (tzv. dílčí dodávka) musí být kupujícím v dostatečném předstihu specifikována písemně co do druhu a množství. Současně se strany dohodnou na době dodání tzv. dílčí dodávky zboží.
C.5 Za návrh smlouvy se nepovažují a prodávajícího nezavazují ty návrhy kupujícího, které neobsahují podstatné náležitosti a jsou nepřesné a nesrozumitelné.
C.6 Prodávajícím zaslané „Potvrzení zakázky“ kupujícímu se považuje v celém rozsahu za správné, a potvrzené v případě, že nebude kupujícím písemně připomínkováno.

 

D. ZADÁNÍ ROZMĚRŮ, PLÁNY A PODKLADY

D.1 Pokud není na objednávce zcela jasně udána délková jednotka, vychází prodávající z toho, že se jedná o míry v milimetrech.
D.2 Není-li na objednávce jiná specifikace, pak prodávající považuje za první udaný rozměr šířku a za druhý udaný rozměr výšku.
D.3 Kótování rozměrů kupující zajišťuje dle požadavků prodávajícího. Všechny rozměry musí být kótovány k jednomu referenčnímu bodu (např. vlevo dole). Případné použití tzv. řetězových kót je prodávajícím považováno za orientační.
D.4 Na objednávce musí vždy být řádně označena pohledová strana skla, popřípadě orientace skel, vrstev a pozice interiér – exteriér – pokud toto není zřetelně jasné z nákresu.
D.5 Při rozdílu mezi písemnou podobou objednávky a elektronickým zadáním dat (e-mail, CD apod.), je nutno vždy potvrdit platnost dat jinak objednávka nemůže být přijata.
D.6 Zadává-li kupující tvar výrobku šablonou, je tato šablona dodána na jeho náklady do místa výroby prodávajícího.
D.7 Šablony musí být dodány na tvrdých vláknitých deskách, lisovaných dřevotřískových deskách, tvrdých papírech – karton, plechu, skle či plexiskle v měřítku 1:1.
D.8 Na každé šabloně musí být čitelně uvedeno jméno objednatele, číslo objednávky a zřetelně vyznačeno zda se jedná o vnitřní či vnější plochu skla, jasně a zřetelně musí být označeny konce skla .
D.9 Jednorázové šablony jsou zákazníkovi vráceny pouze na výslovné vyžádání a tento je povinen ověřit si jejich soulad s dodávaným zbožím. Nevrácené a nevyžádané šablony nejsou archivovány. Veškeré rozměrové reklamace se řídí reklamačním řádem společnosti prodávajícího. Dodá-li kupující šablony pro opakovanou a typizovanou výrobu, které jsou pro tento účel řádně a jasně označeny, zůstávají tyto šablony prodávajícímu.
D.9 Je-li tvar zboží určen nákresem a zároveň i šablonou, a tyto nejsou ve shodě, jsou za rozhodující považovány údaje vyplývající z šablony.
D.10 Pokud není v objednávce kupujícím uvedena přesná specifikace (např. osazení skel, ...), vychází se ze standardních výrobně- zadávacích podmínek prodávajícího.
D.11 Prodávající neručí za naprostou shodu dodaných skel u objednávek v různých časových intervalech vyrobených v různých šaržích (např. barevná odlišnost materiálů, ...).
D.12 Prodávající nenese odpovědnost za konečný výsledek technologického procesu, provedeném na vlastním materiálu dodaného kupujícím (např. na vlastním skle, ...).
D.13 Všechny údaje uvedené v katalozích, cenících, nabídkách apod., jako jsou rozměry, hmotnosti, parametry, barvy, atd. jsou závazné a platné pouze tehdy, pokud je toto výslovně potvrzeno prodávajícím u konkrétní zakázky.

E. DODATEČNÉ ZMĚNY V OBSAHU ZÁVAZKU

E.1 Změny v obsahu kupní smlouvy (změny ve vzájemných závazcích) musí mít písemnou formu a musí být prodávajícím písemně potvrzeny, jinak jsou neplatné. Změnami původní závazek zaniká a je nahrazen závazkem novým, pokud z dohody o změně závazku nevyplývá, že nově sjednaný závazek vzniká vedle dosud existujícího.
E.2 Dohoda o změnách spočívajících ve změnách rozměrů, množství či jiné specifikaci zboží je možná nejpozději před zadáním zboží do výroby.

E.3 Návrh kupujícího na změnu technických parametrů zboží po jeho zadání do výroby bude prodávajícím přijat až po odsouhlasení vzniklých vícenákladů dle stavu výroby původní zakázky. Kupující je povinen uhradit vzniklé vícenáklady.
E.4 Součástí dohody o změnách skutečností uvedených v bodě E.2 musí být i dohoda o změně doby, ve které má prodávající svůj závazek splnit, jinak je dohoda neplatná.

E.5 Prodávající je oprávněn postoupit své pohledávky a jiná práva za kupujícím vzniklá z titulu kupní smlouvy na jiného.

F. DODACÍ PODMÍNKY, SKLADOVÁNÍ

F.1 Závazek prodávajícího dodat zboží je splněn jakmile prodávající oznámí kupujícímu, že zboží je připraveno k převzetí a umožní kupujícímu s ním nakládat v místě svého výrobního závodu. Za oznámení se považuje i uvedení termínu odběru na „Potvrzení zakázky“ či jiném dokumentu poskytnutém prodávajícím kupujícímu.
F.2 Nepřevezme-li kupující zboží bez zbytečného odkladu po té, co mu bylo oznámeno, že s ním může nakládat, nejpozději však v době 14 dnů počítané ode dne oznámení, je se splněním svého závazku převzít zboží v prodlení a prodávajícímu vznikne právo zboží uskladnit nebo zajistit jeho uskladnění ve skladišti i jiného na základě tímto krokem vzniklé smlouvy o skladování. Prodávající je oprávněn vyúčtovat kupujícímu skladné ve výši 5 % z celkové ceny zboží bez DPH za každý započatý týden. Skladové zakázky budou kupujícímu předány, jakmile kupující vyúčtované skladné uhradí.

F.3 Nepřevezme-li kupující skladované zboží ve lhůtě do 90 kalendářních dnů počítané od doby splnění závazku prodávajícího předat zboží (bod F.1), vznikne prodávajícímu právo od smlouvy odstoupit.

F.4 Pro případ porušení povinnosti kupujícího zboží převzít, vznikne prodávajícímu právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 100 % z hodnoty zboží bez DPH. Kupujícím již zaplacená záloha na kupní cenu, popř. částečné či úplné zaplacení kupní ceny se započítává proti uplatněné smluvní pokutě.

F.5 Je-li obsahem závazku prodávajícího dodat zboží na místo určené kupujícím, je jeho závazek dodat zboží splněn jeho předáním dopravci.
F.6 Pokud není uvedeno jinak, platí závazky a povinnosti smluvních stran dle podmínek uvedených v Incoterms 2000.
F.7 Sklo musí být skladováno v suchém prostředí chráněném před povětrnostními vlivy. Mezi jednotlivá skla je nutné vkládat proložky vyhovující tvaru skla (korek, polystyren, molitan, hobra) zamezující dotyku dvou skel navzájem. Maximální množství navzájem o sebe opřených tabulí je 5 ks (plochy do 1,5m2) respektive 5 ks (plochy do 2 m2) a 2 ks (plochy nad 2 m2). Vystavení izolačních skel přímému působení slunečních paprsků dochází k poškození tmelů a jejich degradaci vlivem UV záření, a dále pak k přehřátí izolačních skel a jejich lomu. Nutno zamezit i dlouhodobému styku skel s vodou či jinými agresivními látkami louhy, kyseliny, abrazivní materiál.Skla nesmí být skladována tak aby byla v jakémkoli kontaktu s tvrdými materiály typu kov, kámen, sklo a pod aby se předešlo poškození skla. Ohýbaná skla musí být vždy skladována na ohýbané hraně jako podstavě tak aby nedošlo k rozevírání či zavírání skla a následnému poškození.

F.8 Všechna skla musí být okamžitě po dodávce odpáskováno, zajišťovací tyče povoleny a sklo složeno nejlépe na ohýbanou hranu tak aby nedocházelo k pnutí a namáhání ohýbaných skel. Je nutno zamezit vzájemnému doteku skel, či doteku skla a kovu, kamene či podobnému tvrdému materiálu.

G. BALENÍ VÝROBKŮ

G.1 Zboží je baleno obvyklým způsobem, standardně pouze do technologicky nutných obalů - dle zboží ( krabice, dřevené bedny, apod.). Prodávající zapůjčuje kupujícímu standardní vratné transportní obaly (stojany, palety, ...) pouze po předchozí dohodě. Za transportní stojany je vyžadována vratná záloha dle předem stanovené výše. Transportní stojany musí být vráceny do 14 dnů od zapůjčení na náklady kupujícího. Při nedodržení této lhůty může být kupujícímu účtováno půjčovné dle aktuálního ceníku za každých započatých 7 kalendářních dnů. V případě nevrácení obalu do 60 kalendářních dnů ode dne zapůjčení, je prodávající oprávněn vratný

obal kupujícímu vyúčtovat v jeho pořizovací hodnotě a tento se zavazuje fakturu uhradit. Po celou dobu zápůjční doby ručí kupující za případné poškození či ztrátu obalu.
G.2 Pokud je kupujícím písemně vyžadováno jiné balení, včetně transportního, je toto za příplatek a musí být předem prodávajícím odsouhlaseno.

G.3 Nevyžaduje-li kupující transportní balení, prodávající neručí za nakládání, způsob balení ani jeho vhodnost k přepravě. Vlastní nakládání takového zboží si kupující zabezpečuje sám a prodávající může při nakládání pomáhat na žádost kupujícího a na jeho riziko. G.4 Nakládání zboží baleného v obalech prodávajícího na dopravní prostředek zabezpečuje prodávající či jeho smluvní partner na vlastní náklady a riziko.

G.5 Pokud nebyla kupujícím výslovně objednána doprava včetně složení (za příplatek), je skládání zboží povinen zabezpečit kupující na vlastní náklady a riziko. Kupující je rovněž povinen na vlastní náklady a riziko řádně zabezpečit situaci v místě skládky zboží (např. zabezpečením vhodného přístupu, zajištěním povolení ke vjezdu apod.) a zajistit vhodné vykládací zařízení, popř. dostatek pracovních sil pro rychlou vykládku.

G.6 Za poškozené, zničené nebo ztracené vratné obaly budou kupujícímu účtovány náklady odpovídající nákladům na opravu, nákladům na pořízení zničeného obalu nebo jeho části. Daňový doklad za výše uvedené náklady je kupující povinen uhradit do 10 dnů od jeho doručení.
G.7 S nevratnými obaly, fixačními prostředky, proložkami apod. je odběratel povinen naložit dle Zákona o odpadech.

H CENY

H.1 Dohodou stran o ceně zboží, přesně specifikovaného v návrhu na uzavření kupní smlouvy je cena uvedená v cenové nabídce zboží či služeb ne starší než 90 dnů, nesjednají-li strany cenu jinak.
H.2 Pokud cena vychází z platné cenové nabídky, je kupující tuto skutečnost povinen písemně vyznačit uvedením data vypracování cenové nabídky na následné objednávce. Pokud tak neučiní bude cena účtována dle nové cenové kalkulace.

H.3 Cenou v nabídce se rozumí cena v Kč bez daně z přidané hodnoty za kus či m2 rozvinuté vnější plochy skla. Cena bez balení, dopravy a jiných příplatků.
H.4 Pokud prodávající dodá po dohodě s kupujícím zboží na místo určení, je oprávněn vyúčtovat kupujícímu přepravné dle obvyklých cen dopravců či dle cenové nabídky.

 

I PLATEBNÍ PODMÍNKY

I.1 Kupující se zavazuje k dodržení dohodnutých platebních podmínek, tj. k zaplacení celkové kupní ceny hotově nebo bezhotovostním převodem na určený účet prodávajícího, pokud není písemně dohodnuto něco jiného.
I.2 Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu včas, tj. ve sjednané lhůtě splatnost ( pokud není uvedeno jinak 14 denní), v plné její výši a bez jakékoliv srážky. Bankovní poplatky za převod jsou hrazeny kupujícím.

I.3 Nárok na zaplacení kupní ceny vzniká prodávajícímu dodáním zboží. Podkladem pro platbu je daňový doklad (faktura) vystavený prodávajícím a obsahující veškeré náležitosti dle Zákona o DPH.
I.4 Prodávající si vyhrazuje právo vyžádat si v jednotlivých případech složení zálohy či jiné záruky, např. formou zřízení zástavního práva či formou ručení osoby ve funkci statutárního orgánu nebo ručení osob, jež jsou členem statutárního orgánu (směnky bez protestu,...).

I.5 Cena za zboží je úplně zaplacena (dluh je uhrazen) připsáním částky na účet prodávajícího vedený u peněžního ústavu nebo zaplacením částky v hotovosti. Strany zde sjednávají tzv. výhradu vlastnictví spočívající v tom, že předmět prodeje (tj. dodané zboží) zůstává ve vlastnictví prodávajícího a kupující k němu nabude vlastnické právo až úplným zaplacením kupní ceny.
I.6 Pokud kupující bude v prodlení s platbou u jednoho nebo více obchodních případů o více než 10 kalendářních dnů nebo platby zastavil nebo se podstatně zhoršila jeho majetková situace, stávají se veškeré pohledávky prodávajícího splatnými okamžitě. Prodávající má rovněž právo vyžádat si zboží zpět k pokrytí nebo minimalizaci takto vzniklých nákladů. Zároveň se ruší i všechny sjednané platební a obchodní úlevy, prolongace. Probíhající zakázky mohou být rovněž vyloučeny z výroby nebo může být prodloužen jejich termín dodání. U případné další dodávky může být požadováno placení předem nebo mohou být další dodávky odmítnuty.

I.7 Kupující nemá právo vznést jakékoliv protipožadavky k platebním podmínkám prodávajícího z jakéhokoliv důvodu ani dodatečně vyžadovat předem nedohodnuté nepovinné dokumenty (např. dodatečné vyžadování certifikátů na výrobek, pokud toto nebylo odsouhlaseno před zadáním zakázky, ...).
I.8 Neuzavřená reklamační řízení nejsou důvodem k prodlení s platbou.

J. DODACÍ LHŮTY

J.1 Pokud není zboží odebíráno ze skladu hotových výrobků, platí individuální orientační výrobní termíny určené prodávajícím.
J.2 Je-li orientační výrobní termín stanoven v závislosti na splnění povinnosti kupujícího (např. složení zálohy apod.) začíná tato lhůta běžet ode dne splnění této povinnosti.
J.3 Vzhledem k povaze výrobků jsou všechny uvedené termíny pouze orientační. Nedodržení termínu dodání neopravňuje kupujícího ke zrušení objednávky, odstoupení od smlouvy či odložení platby vzhledem k dohodnutým podmínkám nebo k provedení srážek či kompenzací jakéhokoliv druhu. Kupující není oprávněn ani k uplatňování jakékoliv sankce za opožděné dodání.
J.4 Prodávající je zproštěn veškeré odpovědnosti za nedodržení dodacích lhůt zejména v těchto případech: • pokud kupující nedodrží platební podmínky a do doby, než tyto budou splněny • pokud kupující neposkytl prodávajícímu informace, které byl povinen poskytnout v požadované lhůtě • v případě zásahu vyšší moci, kterou se rozumí zejména nehoda na vybavení, poškození či rozbití skla při výrobě či dopravě, stávka, epidemie, válka, požár, záplava či jiná živelná pohroma, zabavení, přerušení nebo zpoždění dopravy, nedostatek surovin či jakákoliv jiná příčina způsobující, že v továrnách, v nichž probíhá výroba zboží, je částečně nebo celkově zastavena výroba. Změnit (zrušit) již potvrzenou objednávku je kupující oprávněn jen se souhlasem prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo při zrušení či změně objednávky přeúčtovat kupujícímu případné vzniklé vícenáklady.

K. JAKOST, KVALITA, CERTIFIKACE

K.1 Všechny nabídky, služby, dodávky zboží aj. prodávajícího vychází z platných ČSN či EN pro daný výrobek, zboží či službu, popř. z obecně platných předpisů a norem.
K.2 V případech, kdy nejsou tyto normy stanoveny, platí interní předpisy a doporučení prodávajícího. V případě jejich absence zvyklosti na příslušném trhu.

  1. K.3  Prodávající je povinen doložit pouze prohlášení o shodě popř. jiné zákonem stanovené dokumenty.

  2. K.4  Požadavek na předložení či dodání nepovinných certifikátů, atestů atd. je kupující povinen vznést před uzavřením kupní smlouvy a

tyto budou dodány prodávajícím po dodávce zboží, na základě vzájemné dohody a odsouhlasení.

 

L. ZÁRUKA, REKLAMACE

L.1 Veškeré reklamace se řídí platným Reklamačním řádem firmy Speglass. s r.o.
L.2 Kupující nebo jeho zástupce je povinen si zboží při převzetí řádně prohlédnout, zkontrolovat jeho množství, jakost, neporušenost jeho obalů a ihned oznámit prodávajícímu zjevné vady. Prodávající neodpovídá za vady zboží, které mohly být zjištěny kupujícím již při jeho převzetí.
L.3 Prodávající poskytuje na veškeré výrobky záruku po dobu 2 let respektive 6 let orosení meziskelního prostoru izolačních skel.
L.4 Omezení záruky je pouze u některých specifických vlastností výrobků. Tyto specifické vlastnosti či podmínky nemohou být předmětem reklamace.
L.5 Záruka zboží je podmíněna jeho správnou přepravou, skladováním, manipulací, použitím a odbornou montáží dle všeobecně platných předpisů, popř. předpisů prodávajícího.
L.6 Zveřejněné údaje o funkčních vlastnostech zboží, např. koeficient tepelné propustnosti, propustnost světla, zvukový útlum, světelná reflexe,... se řídí platnými normami výrobce, zkušebními předpisy a hraničními podmínkami uvedenými v těchto dokumentech. Při instalaci do staveb se skutečné podmínky mohou odchylovat od hraničních podmínek uvedených v těchto dokumentech, např. teplota okolí, kolísání tlaku vzduchu, vložení meziskelních příček,...). Tímto se mohou skutečné hodnoty měnit od hodnot uvedených. Takovéto odchylky nemohou být předmětem reklamace.
L.7 Každá reklamace výrobku, zboží či služby musí být kupujícím uplatněna písemnou formou s vyznačením důvodu reklamace a doručena na adresu prodávajícího, bez zbytečného odkladu po zjištění vady v souladu s reklamačním řádem společnosti Speglass s.r.o. L.8 Pro neoprávněné reklamace platí odstavec M.2 VODP.
L.9 Prodávající má právo kontroly reklamovaného zboží a postup při reklamaci se řídí organizační směrnicí prodávajícího.
L.10 Reklamační nároky na bezprostřední škodu a náklady s tím spojené jsou prodávajícím omezeny. Oprávněná reklamace je prodávajícím hrazena maximálně v plné výši reklamované hodnoty výrobku. Jiné nároky na náhradu jsou vyloučeny.

L.11 KVALITATIVNÍ SPECIFIKACE VÝROBKU

Optická a vizuální jakost zasklených izolačních skel je řešena normou ČSN EN 1279-1 v příloze C.
a) Brewsterovy pásy – interferenční zbarvení:
Pokud povrchy tabule skla vykazuji téměř dokonalou rovnoběžnost a jakost povrchů je vysoká, objevuje se u izolačních skel interferenční zbarvení. Jde o pasy proměnlivé barvy jako výsledek rozkladu světleného spektra. Pokud je zdrojem světla
slunce, mění se barvy od červené po modrou. Tento jev není vadou, jde o jev vyplývající z konstrukce izolačního skla.
b) Newtonovy prstence
Tento opticky jev vzniká u vadných izolačních skel, kde se dvě tabule skla uprostřed dotýkají, nebo téměř dotýkají. Tento
opticky jev je soustavou koncentrických barvených prstenců se středem v místě dotyku / téměř dotyku dvou tabuli. Prstence
jsou zhruba kruhové nebo eliptické.
c) Zbarvení skla z důvodu rozdílného napětí v průřezu skla
Některá zpracovaná skla vykazuji také zbarvení charakteristické pro výrobek, který byl tvrzen či tepelně zpevněn
viz EN 121540-1 nebo EN 1863-1. Tento jev není vadou skla.
d) Průhyb skla vlivem kolísaní teploty a barometrického tlaku
Kolísání teploty v dutině naplněné vzduchem anebo plynem a kolísaní barometrického tlaku atmosféry a nadmořské výšky
způsobí smrštěni nebo rozpínaní vzduchu anebo plynu v dutině dojde a následně dojde k průhybům tabuli skla, projevujících
se zkreslením odraženého obrazu. Tyto průhyby, kterým nejde předcházet, vykazuji v průběhu času kolísaní. Velikost zaleží
částečně na tuhosti a velikosti tabuli skla, a též na šířce dutiny. Tyto průhyby snižuji významně malé rozměry, skla velké
tloušťky anebo malé dutiny. Tento jev není vadou skla.
e) Kondenzace na vnějších plochách
Vnější kondenzace na izolačních sklech se může objevit jak uvnitř tak vně budovy. Pokud nastane uvnitř budovy, jde většinou
o vysokou vlhkost v místnosti, společně s nízkou vnější teplotou. Kuchyně, koupelny a jine prostory s vysokou vlhkosti jsou
zvláště citlivé. Pokud nastane vně stavby, jde o kondenzaci způsobenou noční ztrátou tepla vnějšího povrchu skla vyzářeného infračerveným zářením vůči jasné obloze, společně s vysokou vlhkosti vnější atmosféry, ale ne deštěm. Tyto jevy nejsou vadou izolačního skla, jsou způsobeny atmosférickými podmínkami.
f) Přírodní barva čirého skla
Čiré sklo má velmi slabě zelený vzhled, zvláště na hranách. Stava se zřetelnějším, má-li sklo větší tloušťku. Tento jev není vadou
skla.
Společnost Speglass s.r.o. rovněž upozorňuje na další možné vady, jenž nejsou předmětem reklamace:
g) Prasklina ve skle
Přetížení skla za použití síly z důvodu nárazu, tepelným napětím, pohyby konstrukce rámu případně kontakt s konstrukcí,
může vest k lomu skla, který není záruční vadou. Pokud by bylo pnutí skla přítomno při jeho zpracování (řezaní, broušeni),
nemohlo by byt jeho zpracování úspěšné.

 

M. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, ÚROK Z PRODLENÍ, SMLUVNÍ POKUTA

M.1 Je-li prodávající v prodlení se splněním závazku dodat zboží řádně a včas má kupující právo na zaplacení úroků z prodlení v obvyklé výši (dle § 735 obch.zák.) z ceny zboží za každý den prodlení, max. však do 10 % hodnoty tohoto zboží.
M.2 Je-li kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny má prodávající právo na zaplacení úroků z prodlení v obvyklé výši (dle § 735 obch.zák.) dlužné částky za každý den prodlení.

M.3 Prodávajícímu vznikne právo od smlouvy odstoupit, je-li kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny nebo byl-li na jeho majetek prohlášen konkurz nebo vstoupil-li do likvidace. Neodstoupí-li prodávající od smlouvy zvýše uvedených důvodů, má právo jednostranným právním úkonem změnit podmínky dodání zboží.
M.4 V případech odstoupení prodávajícího od smlouvy z důvodů uvedených o bodě 13.3. sjednávají zde strany ujednání o smluvní pokutě, podle kterého vzniká prodávajícímu právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 10% z kupní ceny. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká právo prodávajícího domáhat se náhrady škody ani výše náhrady škody se nesnižuje o smluvní pokutu.

M.5 V případě, že prodávající využije svého práva a od smlouvy odstoupí, je před vrácením poskytnuté zálohy či jiné formy ručení oprávněn přednostně uspokojit své oprávněné nároky, vzniklé porušením smluvních či zákonných povinností kupujícího a to i v jiných obchodních případech uskutečněných mezi kupujícím a prodávajícím, vůči kupujícímu.
M.6. Smluvní strany se dohodly, že kupující snáší všechny přímé či nepřímé náklady související s případným vymáháním pohledávky neuhrazené v termínu splatnosti, tj. zejména věcné náklady, cestovné, náklady na právní služby, správní a soudní poplatky,....

M.7 Je-li prodávající v prodlení s plněním kupní smlouvy o více než 30 dnů, má kupující právo od smlouvy jednostranně odstoupit. O svém úmyslu musí písemně informovat prodávajícího.

N. VLASTNICKÁ PRÁVA, NEBEZPEČÍ ŠKODY

N.1 Vlastnické právo ke zboží přejde na kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny včetně daně z přidané hodnoty a dalších případných souvisejících plateb prodávajícímu. Do této doby nemůže kupující zboží prodat ani zcizit.
N.2 Okamžikem dodání přechází na kupujícího všechna rizika za poškození, ztrátu nebo zničení zboží.
N.3 Okamžikem dodání je kupující zcela a výhradně odpovědný za způsob použití zboží, skladování a další manipulaci. Kupující rovněž odpovídá za dodržování právních norem, které se vztahují k ochraně prostředí v souvislosti se zbožím, jeho balením a balícím materiálem.

N.4 Kupující je povinen seznámit s vlastnickým právem prodávajícího i třetí osobu a neprodleně informovat prodávajícího o možných problémech.

 

O. VHODNOST POUŽITÍ A ODOVĚDNOST ZA VADY ZBOŽÍ

O.1 Kupující plně odpovídá za způsob použití zboží. Prodávající zásadně neprověřuje vhodnost použití zboží.
O.2 Prodávající odpovídá za vhodnost použití výrobků a zboží pouze v písemně odsouhlasených případech, kdy poskytoval poradenskou a konzultační činnost k danému obchodnímu případu nebo jeho části a kupující předal prodávajícímu potřebné údaje.
O.3 Nelze uznat žádné reklamace a závady, jestliže podmínky pro užití zboží nevyhovují technickým normám a podmínkám prodávajícího, ČSN, EN, popř. všeobecně známým podmínkám o vhodnosti zboží či je jejich reklamace pro jejich specifické vlastnosti zcela vyloučena.
O.4 Případné nároky z vad zboží prodávající uspokojí dle vlastní volby dodáním náhradního či chybějícího zboží, opravou zboží, poskytnutím přiměřené slevy, případně odstraněním právních vad zboží.
O.5 Prodávající neodpovídá za škody vzniklé nesprávným použitím zboží, nesprávným skladováním, přepravou, montáží či údržbou.

P. NÁHRADA ŠKODY

P.1 Nárok na náhradu škody není zaplacením smluvní pokuty a úroků z prodlení dotčen.
P.2 Odstoupí-li prodávající v souladu se zákonem od smlouvy, nebude se při posuzování nároku na náhradu škody přihlížet k případnému uskutečněnému náhradnímu prodeji.

R. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

R.1 Právní úkony směřující ke změně, zániku nebo zrušení smlouvy vyžadují písemnou formu.
R.2 Smluvní strany jsou povinny vyrozumět druhou stranu bez zbytečného odkladu o případné změně skutečností uvedených v kupní smlouvě.
R.3 V konkrétních případech jsou písemně dohodnuté smluvní podmínky uvedené ve smlouvách nadřazeny těmto VODP.
R.4 Příslušnost soudu k rozhodování veškerých sporů vzniklých přímo či nepřímo ze smluvního vztahu touto smlouvou založeného je příslušný obecný soud prodávajícího.

S. PLATNOST VODP

S.1 Stanou-li se jednotlivá ustanovení VODP neúčinnými, nebude tímto dotčena účinnost zbývajících ustanovení. Místo neúčinných ustanovení bude písemně dohodnuto nové ustanovení odpovídající smyslu a účelu uzavřeného závazkového vztahu
S.2 VODP jsou součástí kupní smlouvy a nabývají vůči účastníkům účinnosti dnem uzavření kupní smlouvy. VODP nemusí být samostatně účastníky smluvního vztahu podepisovány, jelikož obě strany měly možnost se s nimi při uzavírání smluvního vztahu seznámit.

S.3 Vydáním nových VODP se ruší všechny VODP dříve vydané. S.4. platnost od 1.1.2015

Projekt FVE SPEGLASS s.r.o.

reg. č. CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0006554 je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny (bez akumulace) sloužící pro vlastní spotřebu žadatele. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost.

financováno Evropskou unií - NextGenerationEU
Národní plán obnovy
Národní plán obnovy

Projekt ÚSPORY ENERGIE V AREÁLU SPOLEČNOSTI SPEGLASS S.R.O.

je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je optimalizace energetického hospodářství v areálu společnosti a realizace racionalizačních opatření, která povedou k významným úsporám ve výrobním areálu společnosti SPEGLASS s.r.o.

financováno Evropskou unií
Národní plán obnovy
Čekejte...