Ochrana osobních údajů

V souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 jsou Vaše osobní údaje, které jste poskytli při objednávce, registraci, odebírání newsleteru využity po nezbytně dlouhou dobu k vyřízení objednávky, pro registraci a odebírání newsleteru. Po ukončení se archivují se po dobu 5 let. Předání údajů, které nám předáváte se svým souhlasem, je dobrovolné.

 

Účel zpracování

- Doba uložení osobních údajů

· Vyřízení objednávky Dle zákona. Nejdéle 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém byl daňový doklad vystaven

· Vyřízení reklamace Dle zákona. Nejdéle 5 let od ukončení reklamačního řízení.

· Dotaz na kontaktní e-maily - Nejdéle 3 roky od zodpovězení dotazu

· Cílená nabídka zboží a služeb - Nejdéle 30 dnů od odvolání souhlasu

· Marketingové akce - Nejdéle 30 dnů od odvolání souhlasu

 

Cookies

Nezbytným nástrojem pro funkčnost našich internetových stránek jsou soubory „cookies“. Jedná se o krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče, který ji uloží do počítače. Cookies umožňují webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk, přihlášení na stránky a další nastavení. Cílem těchto souborů je zjistit to, jak jsou stránky používány, aby se mohl optimalizovat jejich obsah. Podle cookies není možné identifikovat konkrétní osobu, pouze konkrétní zařízení, tyto soubory neukládají žádné osobní údaje kromě IP adresy.

 

Nastavení cookies je plně pod vaší kontrolou. V nastavení prohlížeče si můžete nastavit vše podle svých představ. Soubory cookies můžete mazat, blokovat, případně nastavit možnost, aby byly cookies ukládány jen s vaším souhlasem v jednotlivých případech.

 

K čemu soubory cookies využíváme

Jak již bylo řečeno, cookies ukazují, jak jsou internetové stránky používány. Díky tomu dokážeme lépe přizpůsobit marketingové nástroje, aby byly pro vás relevantní a přínosné. V praxi to znamená, že se vám nebudou zobrazovat reklamy, které pro vás nejsou přínosné. Každý uživatel má možnost při první návštěvě našich stránek používání cookies odmítnout.

 

Google Analytics

Používáme jeden ze základních analytických nástrojů společnosti Google Inc. - Google Analytics. Informace o rozsahu a způsobu zpracování osobních údajů, které zpracovává tato společnost, naleznete na: https://support.google.com/analytics/answer/6004245

 

Vaše práva

Osobní údaje našich zákazníků jsou pro nás velmi citlivé informace. Každý má právo vědět, jaké údaje o jeho osobě zpracováváme, a jak s nimi nakládáme. Níže získáte přehled toho, na co máte ze zákona nárok.

 

Každý má právo:

získat opis osobních údajů, na opravu osobních údajů, na vymazání osobních údajů, na omezení zpracování osobních údajů, odvolat souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, přenositelnost osobních údajů, vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, vznést námitku proti profilování, podat stížnost – naším dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů, zjistit zdroj, ze kterého osobní údaje pocházejí.

 

Naše společnost nenakupuje osobní údaje od třetích stran. Osobní údaje, které zpracováváme, pocházejí vždy jen z veřejně dostupných zdrojů, nebo jsou poskytnuty přímo našimi zákazníky, dodavateli nebo distributory.

 

Způsob zpracování a ochrany osobních údajů:

Zpracování osobních údajů provádí správce, zpracování je prováděno v jeho provozovnách a sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. manuálním způsobem, u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, k neoprávněným přenosům a zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

 

Chcete vědět víc:

Pokud si chcete přečíst přesné znění té nejdůležitější legislativy, která se týká ochrany osobních údajů a podle které postupujeme, tak se podívejte na odkazy níže:

 

· NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

· Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění účinném od 1. července 2017

· Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti ve znění účinném od 1. července 2017

 

Poučení:

Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů. Subjekt údajů může udělit souhlas pro jeden nebo více konkrétních účelů a souhlas se zpracováním osobních údajů může subjekt kdykoliv odvolat.

 

V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje:

zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů; zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje; zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby; zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce; zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

Projekt FVE SPEGLASS s.r.o.

reg. č. CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0006554 je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny (bez akumulace) sloužící pro vlastní spotřebu žadatele. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost.

financováno Evropskou unií - NextGenerationEU
Národní plán obnovy
Národní plán obnovy

Projekt ÚSPORY ENERGIE V AREÁLU SPOLEČNOSTI SPEGLASS S.R.O.

je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je optimalizace energetického hospodářství v areálu společnosti a realizace racionalizačních opatření, která povedou k významným úsporám ve výrobním areálu společnosti SPEGLASS s.r.o.

financováno Evropskou unií
Národní plán obnovy
Čekejte...